Algemene voorwaarden

Dienstverlening

Januari 2022

Ik adviseer je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en mij. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. Ik kies gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoel daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen steeds de hiernavolgende betekenis:

 1. Barbara Ontwerpt
  De eenmanszaak Barbara Ontwerpt
  gevestigd te Tilburg
  KVK nr 70035598
  BTW ID NL001776112B83
 2. Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden van Barbara Ontwerpt;
 3. Dienst
  De dienst die door Barbara Ontwerpt wordt verricht;
 4. Intellectuele Eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 5. Opdrachtgever
  Jij, de opdrachtgever en wederpartij van Barbara Ontwerpt bij de Overeenkomst;
 6. Overeenkomst
  De overeenkomst van opdracht tussen Barbara Ontwerpt en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 7. Partij(en)
  Barbara Ontwerpt en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Barbara Ontwerpt en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Barbara Ontwerpt is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Barbara Ontwerpt zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 1 maand.
 2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Barbara Ontwerpt verstrekte gegevens waarop Barbara Ontwerpt de offerte baseert.
 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (dan wel via e-mail) te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Barbara Ontwerpt wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Barbara Ontwerpt met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden Barbara Ontwerpt pas nadat deze schriftelijk door Barbara Ontwerpt zijn bevestigd.
 4. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Barbara Ontwerpt niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Artikel 4.  De Dienst

 1. Barbara Ontwerpt verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Barbara Ontwerpt zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Barbara Ontwerpt het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Barbara Ontwerpt. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. Barbara Ontwerpt is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 5. Indien Barbara Ontwerpt door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Barbara Ontwerpt zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Barbara Ontwerpt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5.  Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Barbara Ontwerpt alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Barbara Ontwerpt nodig heeft om de Diensten te verrichten. Barbara Ontwerpt mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Barbara Ontwerpt is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.  Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is Barbara Ontwerpt toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Barbara Ontwerpt is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt.
 4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Barbara Ontwerpt in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Barbara Ontwerpt zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Barbara Ontwerpt vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.  Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van éénendertig dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door Barbara Ontwerpt binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
 4. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Barbara Ontwerpt hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 5. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van Barbara Ontwerpt, Knab, IBAN NL33 KNAB 0256 8258 23 zoals opgegeven op de factuur.
 6. Barbara Ontwerpt is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.
 7. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe aan de Barbara Ontwerpt. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Barbara Ontwerpt daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe. 
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 
 3. Barbara Ontwerpt heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Barbara Ontwerpt het resultaat zonder vermelding van de naam van Barbara Ontwerpt openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Barbara Ontwerpt tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Barbara Ontwerpt, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en Barbara Ontwerpt jegens elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de door Barbara Ontwerpt tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten zoals genoemd in 8.4, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Barbara Ontwerpt is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ontwerper toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Aansprakelijkheid van Barbara Ontwerpt voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Barbara Ontwerpt, is de totale aansprakelijkheid van Barbara Ontwerpt beperkt tot het honorarium van Barbara Ontwerpt voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Barbara Ontwerpt uitkeert. Het bedrag waarvoor Barbara Ontwerpt in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Barbara Ontwerpt wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij/zij Barbara Ontwerpt hiervan voorafgaand op de hoogte stellen. 
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Barbara Ontwerpt gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Barbara Ontwerpt. 
 3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Barbara Ontwerpt of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht binden. 
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 
 5. De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. 
 6. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden. Barbara Ontwerpt zal Opdrachtgever hierover informeren. 
 7. Op de overeenkomst tussen Barbara Ontwerpt en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Barbara Ontwerpt is gevestigd, dit ter keuze van Barbara Ontwerpt, kennis van geschillen tussen Barbara Ontwerpt en Opdrachtgever. 

Shop

Januari 2022

Artikel 1. Recht op ruilen en teruggave

Je kunt artikelen die je hebt aangeschaft Barbara Ontwerpt binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan mij retourneren. Uitgesloten hiervan zijn digitale producten/downloads zoals bijvoorbeeld e-books en printables. 

Neem hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 6 in acht. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt en niet gebruikt mogen zijn. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behoud ik mij het recht voor, hiervoor een redelijke vergoeding te eisen.

Artikel 2. Levering/verzendkosten

Wij bezorgen artikelen binnen Nederland via postNL of DHL, zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum. Door drukte bij de bezorgdiensten, kan het soms wat langer kan duren voordat je pakketje arriveert. Hiervoor kan ik niet aansprakelijk worden gehouden.

Kosten voor de verzending staan vermeld op de website.

Artikel 3. Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. Barbara Ontwerpt behoudt zich het recht voor om op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten.

Artikel 4. Bestellingen weigeren

Het staat Barbara Ontwerpt vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Barbara Ontwerpt en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Barbara Ontwerpt je online bestelling niet aanneemt, deelt Barbara Ontwerpt je dit z.s.m. mee.

Artikel 5. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van je bestelling worden opgeslagen. Uiteraard worden al je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Barbara Ontwerpt zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 

Artikel 6. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Je kunt de ontvangen artikelen binnen 14 werkdagen aan mij retourneren. Deze termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door jou zijn ontvangen. Je voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan mij te verzenden. De kosten en risico’s van deze retourzending zijn voor eigen rekening.

Stuur een e-mail naar info@barbaraontwerpt.nl met daarin de vermelding welk(e) artikel(en) je wil retourneren. Retourneren kan naar: 

Barbara Ontwerpt
Ringbaan-Noord 90
5046 AC
Tilburg
Nederland 

Artikel 7. Gevolgen van teruggave

Bij waardevermindering van een artikel kan door Barbara Ontwerpt van jou een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De artikelen dienen met de originele verpakking te worden teruggestuurd. Indien alles in orde is wordt het aankoopbedrag naar de rekening waarmee je hebt betaald, teruggestort. Het kan tot 5 werkdagen duren voordat het geld terug op je rekening staat.  

Artikel 8. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.